హృదయాన్ని కదిలించే ఒక విద్యార్థిని కథ.


హృదయాన్ని కదిలించే ఒక పేద విద్యార్థిని కథ.     క్లాస్ లో ఒక స్టూడెంట్ పెన్ పోయింది. ఎవరు దొంగలించారో తెలుసుకోవాలని, టీచర్ అందరి బ్యాగ్ లు తనిఖీ చేస్తుంది. క్లాస్ లో ఉన్న ఒక అమ్మాయి మాత్రం తనిఖీ కి ససేమిరా అంటుంది. టీచర్ ఎంత బలవంత పెట్టిన ఒప్పుకోవటం లేదు. క్లాస్ మొత్తం వినోదంగా చూస్తున్నారు. టీచర్ కి అర్ధం అయింది. ఈ అమ్మాయే పెన్ దొంగిలించింది…

Motivational And Inspirational quotes In Telugu


Inspirational And Motivational Stories In Telugu   లక్ష్యం వేరు, కోరిక వేరు! కోరిక తీరాలని పరిగెడితే తగిలేది ఎదురు దెబ్బలే . అదే... లక్ష్యం నెరవేరాలని అడుగులు వేస్తే ఎదురు వచ్చే ప్రతి ఒక్కటి విజయాలే. రాముడు అంతటి వాడే రావణుకునికి నచ్చలేదు, కృష్ణుడు అంతటి వాడే కంసుడు కి నచ్చలేదు, అందరికి నచ్చేటట్లు, అందరూ మెచ్చేటట్లు మనం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరి జీవితం వారిదే.…